HỘI THẢO CỘNG ĐỒNG VỀ CALFRESH QUA MẠNG ĐIỆN TỬ - AUG 7, 2020