Priorities Survey Vietnamese

 

English   Spanish   Chinese   Vietnamese

Thân gửi Người Láng Giềng:

Buổi họp lập pháp năm nay đã hoàn thành được nhiều thứ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Hàng ngày nhiều vấn đề quan trọng đặt ra cho các nhà lập pháp và cần lấy quyết định – trong đó có những vấn đề ảnh hưởng đến từng cư dân California, bao gồm quý vị, gia đình, và cộng đồng.

Việc trực tiếp lắng nghe những ưu tiên và lo ngại lớn nhất của quư vị về quận và tiểu bang để quý vị thực sự được đại diện là điều rất quan trọng. Từ suy nghĩ đó, xin quý vị dành chút thời gian để điền khảo sát dưới đây. Xin đánh dấu những mục quan trọng nhất với quý vị.

Cảm ơn quý vị đã cam kết cải tiến cộng đồng!
 

Name
Address

Xin dành chút thời gian để cho biết ưu tiên của quý vị với 

ưu tiên của quý vị với
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
CHUYÊN CHỞ
AN TOÀN CÔNG CỘNG VÀ ỨNG PHÓ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
GIÁO DỤC
ƯU TIÊN NGÂN SÁCH
GIA CƯ