Past Events

Tuesday, October 13, 2020

Tôi sẽ tổ chức Hội Thảo Cộng Đồng Tiếng Việt Qua Mạng Điện Tử vào ngày 13 tháng 10 năm 2020 từ 3 giờ đến 4 giờ chiều với Bộ Y Tế Công Cộng California, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara và Sở Y Tế Công Cộng Hạt Alameda để cung cấp thông tin về chương trình WIC, bao gồm phương cách ghi danh và tiêu chuẩn nộp đơn. Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn và hoang mang đến sức khỏe, tài chính, an toàn và thực phẩm của chúng ta. Do đó, chính quyền California cung cấp hỗ trợ đặc biệt cho những bà mẹ có con mà thu nhập thấp, còn được gọi là Chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em, gọi tắt là Chương trình WIC, để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho gia đình. Hãy tham gia với chúng tôi để tìm hiểu thêm về chương trình WIC.

 

Hội Thảo Cộng Đồng Tiếng Việt Qua Mạng Điện Tử - Chương Trình WIC

Thứ Ba, ngày 13 tháng 10
3 giờ chiều - 4 giờ chiều

RSVP Online

 

Bạn có thể tham gia bằng Zoom, Facebook Live và điện thoại:

 Zoom: https://tinyurl.com/wicviet

Số điện thoại: 1-669-900-6833; Mã truy cập: 970-0666-8518

Trực tiếp Facebook: https://www.facebook.com/AmKansenChu/live_videos

Vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến Assemblymember.Chu@Assembly.ca.gov

 

Chương trình WIC nhằm bảo vệ sức khỏe cho mẹ và em bé, gồm phụ nữ mang thai, sau sinh và cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi có thu nhập thấp có nguy cơ về dinh dưỡng bằng cách cung cấp hỗ trợ về thực phẩm dinh dưỡng, thông tin về ăn uống lành mạnh, khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ và hỗ trợ, và giới thiệu đến chăm sóc sức khỏe và các chương trình cộng đồng khác miễn phí. Đừng bỏ lỡ sự hỗ trợ này sẽ giúp bạn và con bạn luôn khỏe mạnh. Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó!

Xin lưu ý: Bạn không cần có Facebook để xem Hội Thảo. Khi Hội Thảo bắt đầu trực tiếp vào lúc 3 giờ chiều ngày 7 tháng 8, bạn có thể xem trên Facebook tại: https://www.facebook.com/AmKansenChu/live_videos.

Monday, October 12, 2020

I will be hosting a virtual town hall on October 12, 2020 from 3PM to 4PM with Councilmember Sylvia Arenas, the California Department of Public Health, and Santa Clara County and Alameda County Departments of Public Health to provide information about the WIC program, including on eligibility and how to apply. COVID-19 has caused much challenges and uncertainty regarding our health, finance, safety, and food security. California offers special assistance for low-income women with children, also known as the Women, Infants, and Children Program or the WIC Program, to meet their nutritional needs. Please join us to learn more about the WIC program.

WIC Virtual Townhall

Monday, October 12th
3PM – 4PM

RSVP Online

You can join by Zoom, Facebook Live, and phone:

Zoom: https://tinyurl.com/wiccakc

Phone: 1-669-900-6833; Access Code: 989-4609-6918

Facebook Live: https://www.facebook.com/AmKansenChu/live_videos

Please send your questions before or during the event at Assemblymember.Chu@Assembly.ca.gov
 

The WIC program serves to safeguard the health of low-income pregnant, postpartum, and breastfeeding women, infants, and children up to the age of 5 who are at nutritional risk by providing assistance for nutritious food, information on healthy eating, breastfeeding promotion and support, and referrals to health care and other community programs at no cost. Do not miss out on this assistance that will keep you and your children healthy. We hope to see you there!

Note: You do not need a Facebook account to watch the event. When the event is live at 3PM on October 12th, you can go to my live video tab on Facebook: https://www.facebook.com/AmKansenChu/live_videos.

Thursday, October 15, 2020

Querido Amigos:

Seré el anfitrión de un ayuntamiento virtual en Español el 15 de Octubre de 2020 a las 3 p.m. a 4 p.m. con la Concejal Magdalena Carrasco, el Departamento de Salud Pública de California, y los Departamentos de Salud Pública del Condado de Santa Clara y Alameda para proporcionar información sobre el programa WIC, incluyendo sobre la elegibilidad y cómo aplicar. COVID-19 ha causado muchos desafíos e incertidumbre con respecto a nuestra salud, finanzas, seguridad y seguridad alimentaria. California ofrece asistencia especial para mujeres de bajos ingresos con niños, también conocido como Programa de Mujeres, Bebés y Niños o Programa WIC, para satisfacer sus necesidades nutricionales. Únase a nosotros para aprender más sobre el programa WIC.

Ayuntamiento Virtual de WIC en Español

Jueves 15 de Octubre
3PM - 4PM

RSVP Online

Puede unirse por Zoom, Facebook Live y por teléfono:
Zoom: https://tinyurl.com/wicsp

Teléfono 1-669-900-6833; Código de acceso: 997 3592 3703

Facebook Live: https://www.facebook.com/AmKansenChu/live_videos

Envíe sus preguntas antes o durante el evento en Assemblymember.Chu@Assembly.ca.gov

 

El programa WIC sirve para salvaguardar la salud de mujeres embarazadas, posparto y lactantes de bajos ingresos, bebés y niños hasta la edad de 5 años que están en riesgo nutricional al brindarles asistencia para alimentos nutritivos, información sobre alimentación saludable, promoción de la lactancia materna y apoyo y remisiones a atención médica y otros programas comunitarios sin costo alguno. No se pierda esta asistencia que los mantendrá a usted y a sus hijos sanos. ¡Esperamos verte ahí!

Nota: No necesita una cuenta de Facebook para ver el evento. Cuando el evento esté en vivo a las 3PM el 15 de Octubre, pueden ir al video en vivo en Facebook: https://www.facebook.com/AmKansenChu/live_videos.

Monday, October 5, 2020

Are you registered to vote this November? Do you know your options to return your ballot? Join me for a townhall on voting during a pandemic to make sure you know what to expect and how to make sure your vote counts.

On October 5, 2020 from 1:00 pm - 2:30 pm, I will be hosting a virtual townhall in partnership with Congressman Ro Khanna, Santa Clara County Supervisor Cindy Chavez, and the Santa Clara & Alameda County Registrar of Voters to provide all the information you need to vote in the upcoming election and answer any questions that you may have about how to cast your vote during the pandemic.

Voting During COVID-19 Pandemic
-Virtual Townhall-
With Congressman Ro Khanna, County Supervisor Cindy Chavez, and the County Registrars

Monday, October 5, 2020
1:00 pm – 2:30 pm

RSVP Online

You can join by Zoom, Facebook Live or phone:

Zoom: https://tinyurl.com/scacvote20

Facebook Live: www.facebook.com/AmKansenChu

Phone: 1-669-900-6833; Access Code: 999-9659-8271

Please send your questions before or during the townhall at Assemblymember.Chu@Assembly.ca.gov. We will do our best to answer all the submitted questions during the event.

Note: You do not need a Facebook account to watch the townhall. When the event is live at 1:00 pm on October 5, you can go to my live video tab on Facebook or by clicking https://www.facebook.com/AmKansenChu/live_videos.

Monday, September 14, 2020

你有為意外緊急災害做好準備嗎?災害例如大火,地震,洪水等的頻率在不斷提升,很多時候沒有預示。做好準備工作可以緩解恐懼,焦慮,和災害帶來的損失。

請做好完善的災害應對措施!過去,加州面臨了火災,地震,洪水,現在又有面臨嚴重疫情。因此,州政府策劃了免費的四步準備措施:叫做Listos - California for All。準備訓練的課程是盡可能的輕鬆和互動,你今天就可以加入免費的在線訓練做出準備行動!

你,你的家人還有朋友都歡迎參加這個免費應急培訓。只要參與,你就會獲得一本應急準備手冊。請在這裡註冊你的手冊:https://www.centerondisability.org/preparedness.

 

Listos應災中文培訓

2020年9月15日,星期二

2 pm - 3 pm

Zoom和Facebook Live都可以

Zoom網址:https://us02web.zoom.us/j/86548366802

Webinar ID:865 4836 6802

Facebook Live網址:https://www.facebook.com/AmKansenChu

註冊獲取手冊

注意: 你不需要Facebook帳號也可以參與此活動。當活動在9月14日10 am開始時,你可以用這個網址看我的Facebook視頻:https://www.facebook.com/AmKansenChu/live_videos.