HỘI THẢO CỘNG ĐỒNG VỀ CALFRESH QUA MẠNG ĐIỆN TỬ - Aug 7

Friday, August 7, 2020

COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho các gia đình và tình trạng bất an thực phẩm đang gia tăng. Tiểu bang California cung cấp các chương trình hỗ trợ để giúp các gia đình mua đồ tạp hóa và giúp giữ cho gia đình có ăn. Tôi sẽ tổ chức một Hội Thảo Cộng Đồng Qua Mạng Điện Tử vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều với Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Hạt Santa Clara và Second Harvest of Silicon Valley. Xin vui lòng tham gia với chúng tôi để biết thêm chi tiết về bạn có thể mua các tạp hóa tươi qua chương trình CalFresh.

Hội Thảo Cộng Đồng Qua Mạng Điện Tử

Chủ Đề: Chương Trình CalFresh
Thứ Sáu, Ngày 7 Tháng 8

3 giờ chiều đến 4 giờ chiều

Bạn có thể tham gia bằng Zoom, Facebook Live và điện thoại:

Zoom: www.tinyurl.com/calfreshvn

Trực Tiếp trên Facebook: https://www.facebook.com/AmKansenChu

Điện Thoại: 1-669-900-6833; Mã Số: 958-5117-5780

Xin vui lòng gửi câu hỏi của bạn trước hoặc trong Hội Thảo tại Assemblymember.Chu@Assembly.ca.gov

Với chương trình CalFresh, mỗi thành viên trong nhà của bạn có thể nhận được tới $194 mỗi tháng để mua các tạp hóa tươi tại các cửa hàng tạp hóa tham gia trong chương trình. Đừng bỏ lỡ hỗ trợ có thể giữ cho gia đình bạn khỏe mạnh. Chúng tôi mong sẽ gặp bạn trong Hội Thảo!

Xin lưu ý: Bạn không cần có Facebook để xem Hội Thảo. Khi Hội Thảo bắt đầu trực tiếp vào lúc 3 giờ chiều ngày 7 tháng 8, bạn có thể xem trên Facebook tại: https://www.facebook.com/AmKansenChu/live_videos.

RSVP Online